NA CZYM POLEGA
IMPORT RÓWNOLEGŁY LEKÓW?

Czym jest import równoległy? Niczym więcej jak formą dystrybucji produktów leczniczych. Importerzy równolegli nie produkują leków. Kupują je w krajach gdzie ceny są najbardziej konkurencyjne, przepakowują i sprzedają w Polsce. 

Import równoległy leków również zwany handlem równoległym leków jest zgodną z prawem formą obrotu towarami między krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w skład EOG wchodzą kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia i Lichtenstein). 

Import równoległy polega na kupowaniu przez licencjonowane hurtownie farmaceutyczne leków w krajach, gdzie są one tańsze, przywiezieniu ich do kraju gdzie ich cena jest wyższa, przepakowaniu w odpowiednie do danego rynku opakowania i ulotki oraz sprzedaży po cenach niższych niż produkty referencyjne sprzedawane przez producentów na rynku krajowym.

POSZUKIWANIA
KORZYSTNYCH
RÓŻNIC CENOWYCH

Importer poszukuje korzystnych różnic cenowych pomiędzy produktami polskimi oraz takimi samymi produktami zarejestrowanymi w innych krajach Unii Europejskiej, a następnie  przechodzi przez proces uzyskania pozwolenia na import równoległy.

DYSTRYBUCJA ORAZ
PRZEPAKOWYWANIE
LEKÓW

Podczas procesu przepakowywania produkty lecznicze poddawane są dodatkowej kontroli jakości. A po zwolnieniu serii przez osobę wykwalifikowaną produkty trafiają do magazynu hurtowni, skąd odbywa się dalsza dystrybucja.

APTEKA
I PACJENCI

Dzięki możliwości zakupu tańszych leków z importu równoległego, apteki poprawiają swoją sytuację ekonomiczną. Dzięki temu lepiej zarządzają swoimi stanami magazynowymi, a także mogą zaoferować pacjentom tańszą terapię.

ZADOWOLENIE
KLIENTÓW

Pacjenci kupując leki z importu równoległego w niższych cenach, potrafią zaoszczędzić od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Pacjenci mają dostęp również do tańszych leków innowacyjnych, które nie posiadają zamienników.

ZALETY IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO

Leki z importu równoległego mogą być od kilkunastu do kilkudziesięciu procent tańsze od leków dystrybuowanych w tradycyjny sposób tzn. oferowanych przez producenta na rynku polskim. 

Zróżnicowanie cen leków przez producentów w Europie wynika z dążenia do maksymalizacji zysków. Importerzy równolegli natomiast kupują leki tam, gdzie kosztują najmniej i sprowadzają je do Polski, by zaoferować je pacjentom w jak najniższej cenie. Różnice cen leków pomiędzy państwami są na tyle duże, że nawet po uwzględnieniu kosztów transportu i przepakowania, importerzy równolegli mogą zaoferować je znacznie taniej niż firmy farmaceutyczne.

Oszczędności wynikające importu równoległego w Europie szacuje się na kilkaset milionów euro rocznie. Badania dowodzą, że import równoległy zmusza producentów do obniżania cen leków oferowanych przez nich w krajach importu. W Polsce pacjenci, szpitale i NFZ zaoszczędzili dzięki importowi równoległemu produktów leczniczych w latach 2005 – 2009 prawie 300 mln zł. Tak wynika z raportu Stowarzyszenia Importerów Równoległych Produktów Leczniczych (SIRPL) i Deloitte Audyt.

Ta niższa cena to nie tylko oszczędność, ale też możliwość dostępu do nowoczesnej terapii w atrakcyjnej cenie. Import równoległy stanowi jedyną możliwość zakupu leku, który objęty jest ochroną patentową w niższej cenie. Lek z importu równoległego to nie zamiennik.

OSZCZĘDNOŚĆ DLA PACJENTÓW SZPITALI ORAZ NFZ

DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEKOWYCH

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU LEKÓW PATENTOWANYCH

FAKTY I MITY NA TEMAT
IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO

BEZPIECZEŃSTWO IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO

Import równoległym jest legalnym i bezpiecznym sposobem dystrybucji produktów leczniczych. Proces ten w żaden sposób nie wpływa na ich właściwości terapeutyczne. 

Importerzy równolegli, tacy jak Delfarma Sp. z o. o, podlegają dokładnie tym samym uregulowaniom prawnym, co pozostałe hurtownie farmaceutyczne działające na polskim rynku, a zakłady przepakowujące leki działają w warunkach identycznych, jak inne firmy farmaceutyczne. Taki sam jest również tryb i zakres kontroli.

Dodatkowo proces przepakowywania produktów leczniczych gwarantuje dodatkową kontrolę jakości leków-jedyną od momentu opuszczenia magazynu producenta. Podczas przepakowywania przeszkolony personel dokonuje kontroli wzrokowej opakowań bezpośrednich (blistry, fiolki itp.), eliminując

produkty uszkodzone i niepełnowartościowe oraz zapewnia dodatkową barierę ochronną przed przedostaniem się leków podrobionych na rynek.

Inspekcje przeprowadzone przez TÜV SÜD w Delfarmie oraz w firmach przepakowujących leki na nasze zlecenie zakończyły się pozytywnym rezultatem. 

Podmioty przestrzegają zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP). Procesy są kontrolowane, a personel odpowiednio przygotowany. Inspekcje potwierdziły, że import równoległy jest bezpiecznym ogniwem dystrybucji farmaceutycznej.

KATALOG PRODUKTÓW

Sprawdź ofertę która liczy ponad 500 tańszych produktów leczniczych dostępnych bez recepty oraz wydawanych z przepisu lekarza, w tym leki refundowane.

HISTORIA

Pierwsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 1974 r. i kolejne z 1976 r. w sprawach DePeijper przyjmuje się powszechnie jako początek importu równoległego leków w Europie.

Późniejsze orzeczenia potwierdzały legalność importu równoległego, objaśniając kwestie sporne pojawiające się w ramach - często niezgodnych z prawem działań firm farmaceutycznych. Zbiorcze opracowania dotyczące handlu równoległego zostały opublikowane w postaci Komunikatów Komisji w 1982 roku - COM(1982)279 oraz w 2003 roku - COM(2003)839. Stanowią one kompendium wiedzy przygotowanej w oparciu o akty prawne UE oraz aktualne orzecznictwo ETS. Import równoległy jest jedyną dostępną formą konkurencji dla leków w okresie, kiedy chronione są one patentem. W Europie rozwija się od dziesięcioleci pomimo wysiłków firm farmaceutycznych zmierzających do jego zastopowania. Jest to działalność pożądana społecznie, ponieważ w przeciwnym razie pacjenci nie byliby lekami z importu zainteresowani. Obecnie udział leków z importu równoległego w rynku farmaceutycznym sięga od kilku do kilkunastu procent. Najwyższy jest w Wielkiej Brytanii oraz w krajach skandynawskich.

TRAKTAT
WSPÓLNOTOWY

Zapoznaj się z dokumentami Traktatu Wspólnotowego
w Unii Europejskiej!

PODSTAWY
PRAWNE

Podstawy prawne umożliwiające import oraz
zapisy które określają zasady importu równoległego.